Kappes&Co-Eindrücke zum Hören und Schauen -

aus dem Proberaum, dem Studio oder von der Bühne.

Musik

Stehparty op däm Kölner Ring

Nubbel

Virus Karnevalus

Mer han en Ühl em Jaade

Met de Fööss em Rhing

Mer han e Schloss

Elfriede

Wo do bes

Kumm loss jonn

Männer vum Dom

Dat es dat Levve

Männer sin och nor Minsche

De Schötze St. Hubertus